flexword

翻译和咨询

工商业语言服务提供商

关于flexword
面向译员:马上注册!
进行中的翻译任务
  • Food
  • English (UK) German
  • 20.Jun 119 words
  • Food

   English (UK) German

   20.Jun.2019 14:06:00

   119 words

  • Biotechnology
  • German English
  • 20.Jun 351 words
  • Biotechnology

   German English

   20.Jun.2019 12:06:00

   351 words

  • Metal industry
  • French German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   French German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Chemical industry
  • English (UK) Italian
  • 20.Jun 3794 words
  • Chemical industry

   English (UK) Italian

   20.Jun.2019 10:06:00

   3794 words

  • Chemical industry
  • English (UK) Italian
  • 20.Jun 3794 words
  • Chemical industry

   English (UK) Italian

   20.Jun.2019 10:06:00

   3794 words

  • Medical tools
  • German English
  • 21.Jun 902 words
  • Medical tools

   German English

   21.Jun.2019 17:06:00

   902 words

  • Biotechnology
  • German English
  • 20.Jun 351 words
  • Biotechnology

   German English

   20.Jun.2019 12:06:00

   351 words

  • Metal industry
  • Polish German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   Polish German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Medical tools
  • German English
  • 21.Jun 902 words
  • Medical tools

   German English

   21.Jun.2019 17:06:00

   902 words

  • Fertigbau Hersteller
  • English (UK) German
  • 20.Jun 394 words
  • Fertigbau Hersteller

   English (UK) German

   20.Jun.2019 10:06:00

   394 words

  • Fertigbau Hersteller
  • English (UK) German
  • 20.Jun 394 words
  • Fertigbau Hersteller

   English (UK) German

   20.Jun.2019 10:06:00

   394 words

  • Environmental services
  • Turkish German
  • 24.Jun 1993 words
  • Environmental services

   Turkish German

   24.Jun.2019 10:06:00

   1993 words

  • Cosmetics
  • English (UK) Chinese
  • 24.Jun 9238 words
  • Cosmetics

   English (UK) Chinese

   24.Jun.2019 14:06:00

   9238 words

  • Electrotechnics
  • Spanish German
  • 03.Jul 34127 words
  • Electrotechnics

   Spanish German

   03.Jul.2019 17:07:00

   34127 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Healthcare
  • English (UK) Chinese
  • 24.Jun 9238 words
  • Healthcare

   English (UK) Chinese

   24.Jun.2019 14:06:00

   9238 words

  • Mining & metals
  • English German
  • 21.Jun 376 words
  • Mining & metals

   English German

   21.Jun.2019 10:06:00

   376 words

  • Legal services
  • Danish English
  • 20.Jun 1309 words
  • Legal services

   Danish English

   20.Jun.2019 15:06:00

   1309 words

  • Building industry
  • English (UK) German
  • 20.Jun 394 words
  • Building industry

   English (UK) German

   20.Jun.2019 10:06:00

   394 words

  • Metal industry
  • Italian German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   Italian German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Metal industry
  • Italian German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   Italian German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Healthcare
  • Hungarian English
  • 21.Jun 5475 words
  • Healthcare

   Hungarian English

   21.Jun.2019 09:06:00

   5475 words

  • Mining & metals
  • French German
  • 21.Jun 821 words
  • Mining & metals

   French German

   21.Jun.2019 10:06:00

   821 words

  • Building industry
  • English (UK) German
  • 20.Jun 394 words
  • Building industry

   English (UK) German

   20.Jun.2019 10:06:00

   394 words

  • Medical tools
  • German English
  • 21.Jun 902 words
  • Medical tools

   German English

   21.Jun.2019 17:06:00

   902 words

  • Metal industry
  • Italian German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   Italian German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Healthcare
  • Polish English
  • 21.Jun 946 words
  • Healthcare

   Polish English

   21.Jun.2019 15:06:00

   946 words

  • Healthcare
  • English (UK) Chinese
  • 24.Jun 9238 words
  • Healthcare

   English (UK) Chinese

   24.Jun.2019 14:06:00

   9238 words

  • Electrotechnics
  • Spanish German
  • 03.Jul 34127 words
  • Electrotechnics

   Spanish German

   03.Jul.2019 17:07:00

   34127 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Medical tools
  • English (USA) German
  • 21.Jun 7378 words
  • Medical tools

   English (USA) German

   21.Jun.2019 11:06:00

   7378 words

  • Fertigbau Hersteller
  • English (UK) German
  • 20.Jun 394 words
  • Fertigbau Hersteller

   English (UK) German

   20.Jun.2019 10:06:00

   394 words

  • Chemical industry
  • English (UK) Italian
  • 20.Jun 3794 words
  • Chemical industry

   English (UK) Italian

   20.Jun.2019 17:06:00

   3794 words

  • Environmental services
  • Turkish German
  • 24.Jun 1993 words
  • Environmental services

   Turkish German

   24.Jun.2019 10:06:00

   1993 words

  • Medical tools
  • German English
  • 21.Jun 902 words
  • Medical tools

   German English

   21.Jun.2019 17:06:00

   902 words

  • Construction materials
  • English (UK) German
  • 20.Jun 394 words
  • Construction materials

   English (UK) German

   20.Jun.2019 10:06:00

   394 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Metal industry
  • Italian German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   Italian German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Cosmetics
  • Polish English
  • 21.Jun 946 words
  • Cosmetics

   Polish English

   21.Jun.2019 15:06:00

   946 words

  • Environmental services
  • Turkish German
  • 24.Jun 1993 words
  • Environmental services

   Turkish German

   24.Jun.2019 10:06:00

   1993 words

  • Environmental services
  • Turkish German
  • 24.Jun 1993 words
  • Environmental services

   Turkish German

   24.Jun.2019 10:06:00

   1993 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Food
  • English (UK) German
  • 20.Jun 119 words
  • Food

   English (UK) German

   20.Jun.2019 14:06:00

   119 words

  • Metal industry
  • Polish German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   Polish German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Electrotechnics
  • Spanish German
  • 03.Jul 34127 words
  • Electrotechnics

   Spanish German

   03.Jul.2019 17:07:00

   34127 words

  • Legal services
  • Finnish English
  • 20.Jun 1443 words
  • Legal services

   Finnish English

   20.Jun.2019 12:06:00

   1443 words

  • Electrotechnics
  • Chinese German
  • 24.Jun 7244 words
  • Electrotechnics

   Chinese German

   24.Jun.2019 08:06:00

   7244 words

  • Metal industry
  • French German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   French German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Chemical industry
  • English (UK) Italian
  • 20.Jun 3794 words
  • Chemical industry

   English (UK) Italian

   20.Jun.2019 10:06:00

   3794 words

  • Chemical industry
  • English (UK) Italian
  • 20.Jun 3794 words
  • Chemical industry

   English (UK) Italian

   20.Jun.2019 10:06:00

   3794 words

  • Metal industry
  • Polish German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   Polish German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Electrotechnics
  • Spanish German
  • 03.Jul 34127 words
  • Electrotechnics

   Spanish German

   03.Jul.2019 17:07:00

   34127 words

  • Food
  • English (UK) German
  • 20.Jun 119 words
  • Food

   English (UK) German

   20.Jun.2019 14:06:00

   119 words

  • Cosmetics
  • Polish English
  • 21.Jun 946 words
  • Cosmetics

   Polish English

   21.Jun.2019 15:06:00

   946 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Building industry
  • English (UK) German
  • 20.Jun 394 words
  • Building industry

   English (UK) German

   20.Jun.2019 10:06:00

   394 words

  • Cosmetics
  • English (UK) Chinese
  • 24.Jun 9238 words
  • Cosmetics

   English (UK) Chinese

   24.Jun.2019 14:06:00

   9238 words

  • Healthcare
  • Polish English
  • 21.Jun 946 words
  • Healthcare

   Polish English

   21.Jun.2019 15:06:00

   946 words

  • Electrotechnics
  • German English
  • 21.Jun 235 words
  • Electrotechnics

   German English

   21.Jun.2019 08:06:00

   235 words

  • Cosmetics
  • English (UK) Chinese
  • 24.Jun 9238 words
  • Cosmetics

   English (UK) Chinese

   24.Jun.2019 14:06:00

   9238 words

  • Chemical industry
  • English (UK) Italian
  • 20.Jun 3794 words
  • Chemical industry

   English (UK) Italian

   20.Jun.2019 10:06:00

   3794 words

  • Others
  • Chinese German
  • 24.Jun 7244 words
  • Others

   Chinese German

   24.Jun.2019 08:06:00

   7244 words

  • Food
  • English (UK) German
  • 20.Jun 119 words
  • Food

   English (UK) German

   20.Jun.2019 14:06:00

   119 words

  • Healthcare
  • English (UK) Chinese
  • 24.Jun 9238 words
  • Healthcare

   English (UK) Chinese

   24.Jun.2019 14:06:00

   9238 words

  • Medical tools
  • German English
  • 21.Jun 902 words
  • Medical tools

   German English

   21.Jun.2019 17:06:00

   902 words

  • Metal industry
  • French German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   French German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Healthcare
  • Polish English
  • 21.Jun 946 words
  • Healthcare

   Polish English

   21.Jun.2019 15:06:00

   946 words

  • Medical tools
  • German English
  • 21.Jun 485 words
  • Medical tools

   German English

   21.Jun.2019 10:06:00

   485 words

  • Cosmetics
  • Polish English
  • 21.Jun 946 words
  • Cosmetics

   Polish English

   21.Jun.2019 15:06:00

   946 words

  • Mining & metals
  • Italian German
  • 21.Jun 821 words
  • Mining & metals

   Italian German

   21.Jun.2019 10:06:00

   821 words

  • Medical tools
  • German English
  • 21.Jun 485 words
  • Medical tools

   German English

   21.Jun.2019 10:06:00

   485 words

  • Healthcare
  • English (UK) Chinese
  • 24.Jun 9238 words
  • Healthcare

   English (UK) Chinese

   24.Jun.2019 14:06:00

   9238 words

  • Environmental services
  • Turkish German
  • 24.Jun 1993 words
  • Environmental services

   Turkish German

   24.Jun.2019 10:06:00

   1993 words

  • Legal services
  • Swedish English
  • 20.Jun 1318 words
  • Legal services

   Swedish English

   20.Jun.2019 12:06:00

   1318 words

  • Metal industry
  • Polish German
  • 21.Jun 1497 words
  • Metal industry

   Polish German

   21.Jun.2019 12:06:00

   1497 words

  • Healthcare
  • Polish English
  • 21.Jun 946 words
  • Healthcare

   Polish English

   21.Jun.2019 15:06:00

   946 words

标准翻译管理

与我们合作,您才能体会到真正的顾客至上。

如果任务很苛刻,有多少公司能够兑现他们的承诺?

flexword®信守诺言:能力强、能胜任、任何时候都灵活

这使我们成为语言服务公司中的顶级优质服务商。

即使是最复杂的项目和最苛刻的任务,我们也能提供高效的方案。

flexword
翻译和咨询

完善的工作流程,高效的IT网络:

我们拥有5000多名经专业培训、经验丰富的专业翻译、校对、口译人员和语言工程师,这是一个庞大的国际团队。我们具有质资的项目经理用他们专业和可靠的方式完成各种规模的语言服务项目。

请给我们挑战 – 我们精诚团结,将使您的国际项目真正成功!